PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Oczyszczanie ?cieków z produkcji materia?ów budowlanych

  powrót

Dla Zak?adu BAUMIT w ?owiczu , zajmuj?cego si? produkcj? materia?ów budowlanych, zrealizowali?my podczyszczalni? ?cieków typu SPLIT-O-MAT 2000. produkty->SPLIT-O-MAT-SOM-2000

?cieki z tej bran?y charakteryzuj? si? przede wszystkim du?? zawarto?ci? zawiesiny i pigmentów..
?cieki z poszczególnych etapów produkcji gromadzone s? w zbiorniku buforowym . Nast?pnie pompowane s? do reaktora typu urz?dzenia SPLIT-O-MAT 2200.

W procesach mechaniczno-chemicznego oczyszczania nast?puje rozk?ad zwi?zków organicznych. Powstaj?cy osad nadmierny zostaje oddzielony na tkaninie filtracyjnej zintegrowanej w urz?dzeniu SPLIT-O-MAT 2000.

Oczyszczone ?cieki zostaj? odprowadzone do kanalizacji.

Instalacja charakteryzuje si?:

  • kompaktow? budow?,
  • ?atwo?ci? obs?ugi i uzrytkowania
  • wysok? sprawno?ci? i elastyczno?ci? prowadzonego procesu oczyszczania ?cieków
  • wysok? redukcja zawiesiny
  • odbarwieniem ?cieków

List referencyjny:

zdjecia_opisowe->list referencyjny BAUMIT

do ?ci?gni?cia lub obejrzenia w pliku pdf:

ikonki->ikona acrobat pdf

 

 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ?ód?BAUMIT ?owicz
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-08-14 05:31:44
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków