PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapita?ska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18


 
Pinnacle - oczyszczalnie ?cieków

PINNACLE Sp. z o.o z siedzib? w Szczecinie przy ulicy Kapita?skiej 3a, zosta?a za?o?ona w 1992 roku jako firma z udzia?em kapita?u prywatnego.
Od 1996 roku jeste?my obecni na rynku przemys?owych oczyszczalni ?cieków jako wy??czny partner niemieckiej firmy ENVIRO-CHEMIE.

PINNACLE  posiada status autoryzowanego partnera w zakresie kompletno?ci dostaw, monta?u i puszczenia w ruch  w zakresie dostaw standartowych urz?dze? do obróbki ?cieków przemys?owych SPLIT-O-MAT.  

  • Dobieramy i rekomendujemy standartowe systemy oczyszczania ?cieków  korzystaj?c z bazy wiedzy i do?wiadczenia firmy ENVIRO-CHEMIE
Poprzez instalacje rekomendowanych przez nas systemów pomagamy naszym klientom w osi?gni?ciu stawianych przez nich celów biznesowych 
  • Praktyka i sprawdzona metodologia dzia?ania pozwalaj? nam na w?a?ciwy dobór systemów pod wzgl?dem relacji ceny do korzy?ci biznesowych
Pracowali?my dla firm o ró?nej wielko?ci
  • Poprzez nasze instalacje pomagali?my we w?a?ciwym zarz?dzaniu i redukcji kosztów obróbki ?cieków firmom z udzia?em kapita?u zagranicznego, jak równie? dynamicznie rozwijaj?cym si? firmom o polskiej strukturze kapita?u    
Sprawdzona technologia
  • Urz?dzenia SPLIT-O-MAT s? instalowane w ró?nych ga??ziach przemys?u od ponad 30 lat. Dobór i selekcja rekomendowanego procesu technologicznego zale?? od rodzaju i charakteru ?cieków pochodz?cych z produkcji. Do tej pory na ca?ym ?wiecie zainstalowanych zosta?o ponad 6000 systemów tego typu.
Udokumentowane do?wiadczenie 
  • Od ponad 15 lat jeste?my obecni w Polsce na rynku tektury falistej i opakowa?. Nasze rekomendacje doceni?o wi?kszo?? czo?owych firm z tego sektora przemys?u. Systemy obróbki ?cieków przemys?owych SPLIT-O-MAT instalowali?my dla takich firm jak : 
Kompletno?? dostawy i serwis 
  • Dostawa i monta? urz?dze? nie jest dla nas ko?cem kontraktu, ale pocz?tkiem relacji biznesowych. Poprzez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dobór i dostaw? chemikali procesowych, oraz dost?pno?? cz??ci zamiennych gwarantujemy ci?g?o?? pracy systemów SPLIT-O-MAT.

 


 

zdjecia_opisowe->realizacje

Realizacje


zdjecia_opisowe->produkty

 Produkty


 zdjecia_opisowe->uslugi

 Us?ugi

 


FirmaProduktyRealizacjeUs?ugiChemikaliaAktualno?ciGaleriaKontaktEmail
www.gryf.pl
Data aktualizacji: 2022-10-04 08:02:59
tre?ci? naszego serwisu s?: urz?dzenia, instalacje, do oczyszczania ?cieków, produkty, obróbka ?cieków przemys?owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia, materia?y eksploatacyjne do oczyszczania ?cieków